Здружение на ловци - Долина на мечките -Демир Хисар

 
 ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИ „ДОЛИНА НА МЕЧКИТЕ“ ДЕМИР ХИСАР

            Ловното друштво „ Долина на мечките“ Демир Хисар стопанисува со четири ловишта на територијата на општина Демир Хисар и тоа: „ Лесково“ „ Прибилци“ „Журче“ и „Базерник“ .

            Ловното друштво има вработено ловочувари и наплатува членарина со цел унапредување на  заштитата и одгледувањето на  дивечот.   

            Претседател на ловното друштво е Сашо Дранго.