Карта на Македонија

 ИЛУСТРИРАНА МОНОГРАФИЈА

НА 600 СТРАНИЦИ

НАД 350 МЕСТА ЗА ПОСЕТА

НАД 1.700 ФОТОГРАФИИ

НАД 300 ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИИДЕЈАТА на овој проект е да ги афирмира природните убавини и реткости на Македонија, нејзините културно-историски споменици и знаменитости, народните обичаи, туроператорите и хотелиерите.

ЦЕЛТА е поддршка и проекција на туризмот во нашата земја со сите свои ресурси, со што ќе придонесеме за забрзување на развојот на туризмот, кој ќе биде ставен во функција на комерцијалното туристичко стопанство: хотелите, мотелите, рестораните, камповите туристичките агенции, транспортот, ПТТ-сообраќајот, трговијата и производството.

ДИСТРИБУЦИЈАТА на монографијата ќе се реализира преку дипломатско-конзуларните претстваништва акредитирани во Република Македонија, Стопанската комора за туризам на Република Македонија, Министерството за економија - Сектор за туризам, преку домашни и странски туроператори и други субјекти и форми.

ОБЈАВУВАМЕ дел од содржините на печатеното издание на монографијата за туристичките потенцијали на Македонија, односно нејзините природни и културно-историски знаменитости.